Wapen van Vlokhoven  
 
Empty
Capita Selecta
Empty
Empty
 
Empty

Capita Selecta

Non-concurrentiebepalingen


In overnamecontracten worden nogal eens ruim geformuleerde non-concurrentiebepalingen opgenomen. Zowel qua duur als qua geografische reikwijdte. Artikel 6 Mededingingswet verbiedt mededingingsbeperkende afspraken tussen ondernemingen. De sanctie is nietigheid van een dergelijke afspraak. Er vindt dus geen conversie plaats naar een wel geldig beding. Van strijd met artikel 6 van de Mededingingswet is overigens alleen sprake als sprake is van een 'merkbare' beperking van de mededinging. Wanneer ben je zeker van de geldigheid van een concurrentiebeding?

Lees verder

Intrekking artikel 2:403 BW-verklaring bij bedrijfsopvolging


Bij groepsmaatschappijen wordt vaak gewerkt met een geconsolideerde jaarrekening onder het afleggen van een zogeheten artikel 2:403 BW-verklaring waarbij het hoofd van de groepsmaatschappijen zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de schulden van de dochtermaatschappijen. Bij verkoop van die dochtermaatschappij zal die aansprakelijkheid ingetrokken moeten worden door nederlegging van een daartoe strekkende intrekkingsverklaring ten kantore van het handelsregister.

Lees verder

Onderzoeksplicht vs mededelingsplicht bij bedrijfsopvolging

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgesproken over dwaling en schending van garanties bij de verkoop van een onderneming en meer in het bijzonder de rol die een boekenonderzoek / due diligence onderzoek hierbij speelt. Dwaling bij de verkoop van een onderneming is een lastig leerstuk waarbij de mededelingsplicht van verkoper en de onderzoeksplicht van koper een rol spelen.In het algemeen valt hierover te zeggen dat de mededelingsplicht van verkoper boven de onderzoeksplicht van koper gaat. Dat dit niet altijd opgaat, volgt uit voorgenoemde uitspraak.

Lees verder

Verbreking fiscale eenheid


Bij bedrijfsoverdracht is het van groot belang om in de overwegingen te betrekken of de te verkopen B.V. of N.V. deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) en/of de omzetbelasting (OB).

Bij levering van de aandelen wordt de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van rechtswege verbroken en wordt de verkochte vennootschap vanaf de notariŽle leveringsdatum in beginsel zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Mogelijkerwijze gaat de koper met de verkochte vennootschap een nieuwe fiscale eenheid aan met als gevolg dat de koper dan koper belastingplichtig wordt in plaats van verkoper. Voor de omzetbelasting eindigt de fiscale eenheid overigens niet van rechtswege. Verkoper en/of de te verkopen vennootschap moeten hierom expliciet schriftelijk verzoeken bij de fiscus. Dit verzoek dient uiterlijk op de dag van de aandelenoverdracht bij de fiscus te worden ingediend.

Lees verder

Uitleg van overeenkomsten


Voor de oorlog reeds werd er onder meer door Bregstein in zijn pre/advies van de Ned. Jur. Ver. 1935 op gewezen dat de interpretatie-bepalingen van de wet (artikel 1378 BW) dienden te verdwijnen. Duidelijke bewoordingen waarvan artikel 1378 BW repte, bestaan immers niet. Woorden zijn nooit duidelijk, aldus ook Scholten. In het BW van 1992 treffen we ze dan ook niet meer aan.

Dit inzicht is ook van invloed geweest als het gaat om de uitleg van rechtshandelingen. Sprake is ook hier van een lange geschiedenis die begint bij het rederij Koppe/arrest van 1949 (NJ 1950, 72). Aan de orde was de uitleg van een polisvoorwaarde die bepaalde dat als er geen premie was betaald er geen recht op uitkering was. Het Hof besliste in het betreffende geval dat op deze polisvoorwaarde door de verzekeraar geen beroep mocht worden gedaan, nu de premieachterstand door de oorlogsituatie was ontstaan.

Lees verder